2022 VHSL Class 5 State Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Midlothian 3
  • (8) Riverside 1
  • Midlothian HS
  • FINAL
  • (4) Massaponax 3
  • (5) Deep Run 2
  • Massaponax HS
  • FINAL
  • (3) Frank Cox 3
  • (6) Menchville 0
  • Frank Cox HS
  • FINAL
  • (2) Maury 0
  • (7) First Colonial 3
  • Maury HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Midlothian 3
  • (4) Massaponax 0
  • FINAL
  • (3) Frank Cox 0
  • (7) First Colonial 3

Round 3

  • FINAL
  • (1) Midlothian 3
  • (7) First Colonial 2
  • Virginia Commonwealth
2022 VHSL Class 4 State Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) James Wood 3
  • (8) E. C. Glass 1
  • James Wood HS
  • FINAL
  • (4) Western Albemarle 2
  • (5) Dominion 3
  • Region 4D Champ
  • FINAL
  • (3) Grafton 3
  • (6) Atlee 0
  • Grafton HS
  • FINAL
  • (2) King George 3
  • (7) Deep Creek 1
  • Region 4B Champ

Round 2

  • FINAL
  • (1) James Wood 3
  • (5) Dominion 1
  • James Wood HS
  • FINAL
  • (3) Grafton 3
  • (2) King George 0

Round 3

  • FINAL
  • (1) James Wood 3
  • (3) Grafton 0
  • Virginia Commonwealth
2022 VHSL Region 6B Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Battlefield 3
  • (8) Woodbridge 0
  • Battlefield HS
  • FINAL
  • (4) Forest Park 3
  • (5) Colonial Forge 2
  • Forest Park HS
  • FINAL
  • (3) Patriot 3
  • (6) Potomac 0
  • Colgan HS
  • FINAL
  • (2) Colgan 3
  • (7) Freedom 0
  • Patriot HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Battlefield 2
  • (4) Forest Park 3
  • FINAL
  • (3) Patriot 0
  • (2) Colgan 3

Round 3

  • FINAL
  • (4) Forest Park 0
  • (2) Colgan 3
2022 VHSL Region 5D Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Riverside 3
  • (8) Riverbend 0
  • Riverside HS
  • FINAL
  • (4) Patrick Henry 3
  • (5) North Stafford 1
  • Patrick Henry HS
  • FINAL
  • (3) Briar Woods 3
  • (6) Albemarle 0
  • Briar Woods HS
  • FINAL
  • (2) Massaponax 3
  • (7) Independence 1
  • Massaponax HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Riverside 3
  • (4) Patrick Henry 1
  • Riverside HS
  • FINAL
  • (3) Briar Woods 0
  • (2) Massaponax 3
  • Massaponax HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Riverside 2
  • (2) Massaponax 3
2022 VHSL Region 4C Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Rock Ridge 1
  • (4) James Wood 3
  • FINAL
  • (2) Millbrook 2
  • (3) Dominion 3

Round 2

  • FINAL
  • (4) James Wood 3
  • (3) Dominion 2
  • James Wood HS
2022 Cedar Run District Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Battlefield
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Gainesville 3
  • (5) John Champe 0
  • Gainesville HS
  • FINAL
  • (3) Freedom 3
  • (6) Osbourn Park 0
  • Freedom HS
  • FINAL
  • (2) Patriot
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Battlefield 3
  • (4) Gainesville 0
  • Battlefield HS
  • FINAL
  • (3) Freedom 2
  • (2) Patriot 3
  • Patriot HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Battlefield 3
  • (2) Patriot 0
  • Battlefield HS
2022 Potomac District Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Riverside
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Woodgrove 2
  • (5) Independence 3
  • Woodgrove HS
  • FINAL
  • (3) Stone Bridge 0
  • (6) Potomac Falls 3
  • Stone Bridge HS
  • FINAL
  • (2) Briar Woods
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Riverside 3
  • (5) Independence 1
  • Riverside HS
  • FINAL
  • (6) Potomac Falls 0
  • (2) Briar Woods 3
  • Briar Woods HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Riverside 3
  • (2) Briar Woods 0
  • Riverside HS
2022 Dulles District Volleyball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Rock Ridge
  • BYE
  • FINAL
  • (8) Heritage 3
  • (9) Park View 0
  • Heritage HS
  • FINAL
  • (5) Broad Run
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Loudoun County
  • BYE
  • FINAL
  • (3) Loudoun Valley
  • BYE
  • FINAL
  • (6) Lightridge
  • BYE
  • FINAL
  • (7) Tuscarora
  • BYE
  • FINAL
  • (2) Dominion
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Rock Ridge 3
  • (8) Heritage 0
  • Rock Ridge HS
  • FINAL
  • (5) Broad Run 3
  • (4) Loudoun County 0
  • Loudoun County HS
  • FINAL
  • (3) Loudoun Valley 3
  • (6) Lightridge 0
  • Loudoun Valley HS
  • FINAL
  • (7) Tuscarora 0
  • (2) Dominion 3
  • Dominion HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Rock Ridge 2
  • (5) Broad Run 3
  • FINAL
  • (3) Loudoun Valley 0
  • (2) Dominion 3

Round 4

  • FINAL
  • (5) Broad Run 0
  • (2) Dominion 3
  • Dominion HS